Select the search type
 
  • Site
  • Web
Tìm
Ban điều hành

Quyết định Thành lập Ban Điều hành Đề án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012-2020” (gọi tắt là Ban Điều hành) theo Quyết định số 1592 /QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Nam gồm các Ông (Bà) có tên sau:

1. Ông Lê Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban;

2. Ông Phạm Viết Tích, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó ban trực;

3. Ông Phạm Ngọc Sinh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó ban;

4. Ông Thân Đức Sửu, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Thành viên;

5. Ông Ngô Tấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thành viên;

6. Ông Nguyễn Văn Văn, Phó Giám đốc Sở Y tế, Thành viên;

7. Ông Trần Bá Tú, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Thành viên;

8. Ông Nguyễn Bá Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Thành viên;

9. Ông Nguyễn Thanh Quang, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Thành viên;

10. Ông Bùi Văn Tuất, Chi Cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Thành viên;

11. Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Trưởng phòng Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh, Thành viên;

12. Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chi Cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Thành viên kiêm thư ký;

13. Bà Nguyễn Thị Lan Huệ, Phó phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Thành viên;

14. Ông Nguyễn Minh Tân, Chuyên viên Sở Khoa học và Công nghệ, Thành viên;

15. Ông Nguyễn Văn Ly, Chuyên viên Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Thành viên.

I. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Điều hành

Nhiệm vụ, quyền hạn Ban Điều hành thực hiện theo Điều 2 Quyết định số 4091/QĐ-UBND ngày 13/12/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Ban điều hành Đề án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012 - 2020", cụ thể như sau:

1. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, trước pháp luật về tổ chức, quản lý, điều hànhhoạt động thực hiện Đề án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012 - 2020" (sau đây gọi tắt là Đề án Năng suất chất lượng). Phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch hàng năm.

2. Xây dựng và tổ chức đào tọa nâng cao nhận thức, nghiệp vụ về năng suất, chất lượng cho các thành viên Ban điều hành, cơ quan thường trực, các Sở, Ban, ngành liên quan và các doanh nghiệp tham gia Đề án.

3. Hướng dẫn UBND các Huyện, thành phố, các doanh nghiệp trong việc xây dựng và triển khai thực hiện các đề án năng suất và chất lượng của địa phương, doanh nghiệp. Đề xuất kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành về chủ trương, chính sách, giải pháp nhằm tổ chức thực hiện Đề án có hiệu quả.

4. Điều phối hoạt động chung giữa các đề án năng suất chất lượng thuộc các địa phương, Liên minh các hợp tác xã; hướng dẫn việc lồng ghép các nhiệm vụ thuộc dự án phát triển của ngành, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác với các dự án năng suất và chất lượng thuộc Đề án này để triển khai thực hiện.

5. Hướng dẫn, tổ chức việc kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện dự án của các địa phương, doanh nghiệp.

II. Nhiệm vụ các thành viên Ban Điều hành

1. Trưởng Ban Điều hành

- Phụ trách công tác chung của Ban Điều hành, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, trước pháp luật về mọi hoạt động của Ban Điều hành;

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch hàng năm, đôn đốc nhắc nhở, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch;

- Phân công phụ trách và theo dõi hoạt động một số lĩnh vực công việc thuộc Đề án cho Phó Trưởng ban và các Thành viên;

- Chủ trì các cuộc họp sơ kết, tổng kết, các cuộc họp định kỳ của Ban Điều hành Đề án.

2. Phó Trưởng Ban trực - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

a. Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và pháp luật về những nhiệm vụ được ủy quyền và phân công.

b. Được Trưởng ban Điều hành ủy quyền thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí triển khai đề án Nằn suất chất lượng hàng năm trình Trường ban và UBND tỉnh phê duyệt trong Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh;

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể và dự toán kinh phí chi tiết để triển khai thực hiện kế hoạch trên cơ sở kinh phí được phân bổ hàng năm theo Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước của UBND tỉnh;

- Chủ trì các cuộc họp sơ kết, tổng kết, các cuộc họp định kỳ của Ban Điều hành Đề án khi Trưởng ban đi vắng.

c. Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Cơ quan thường trực ( Chi cục Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng) thực hiện nhiệm vụ được phân công.

d. Trực tiếp báo cáo Trưởng ban về toàn bộ hoạt động của Ban Điều hành.

đ. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trường ban phân công.

3. Phó Trưởng Ban - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Chịu trách nhiệm trước Phó ban trực, Trưởng ban và pháp luật về nhiệm vụ được phân công, cụ thể:

- Theo dõi, đôn đốc cơ quan thường trực tổ chức triển khai kế hoạch công tác hàng năm;

- Thay mặt Phó ban trực giải quyết công việc của Ban Điều hành khi được ủy quyền;

- Tham mưu chỉ đạo xây dựng Kế hoạch hoạt động, kinh phí triển khai Đề án năng suất chất lượng hàng năm;

- Chỉ đạo xây dựng báo cáo hoạt động của Ban Điều hành và tình hình triển khai Đề án định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm và đột xuất khi có yêu cầu.

4. Các Thành viên Ban Điều hành

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, có trách nhiệm tuyên truyền, vân động doanh nghiệp tham gia Đề án; phối hợp triển khai thực hiện Đề án theo quy định tại mục IV Quyết định số 2195/QĐ-UBND ngày 04/7/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012 - 2020", cụ thể như sau:

- Tham gia ý kiến, thảo luận và quyết định các nội dung thực hiện của Ban Điều hành;

- Phối hợp với Thư ký để chỉ đạo xây dựng các dự án năng suất chất lượng của các doanh nghiệp thuộc quản lý ngành, địa phương;

- Được phân công nghiên cứu, phản biện các dự án thành phần của Đề án năng suất chất lượng thuộc lĩnh vực được phân công quản lý;

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban Điều hành; trường hợp đột xuất nếu không tham dự cuộc họp, phải có văn bản báo cáo gửi Trưởng ban kèm theo ý kiến đóng góp về những vấn đề sẽ thảo luận;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trường ban, phó Ban trực phân công.

5. Thư ký Ban Điều hành

- Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu và điều kiện làm việc cho các phiên họp của Ban Điều hành;

- Tổng hợp và ghi biên bản các phiên họp của Ban Điều hành;

- Thông báo kết luận các phiên họp của Ban Điều hành đến các tổ chức và cá nhân có liên quan theo chỉ đạo của Trường ban hoặc Phó Trưởng ban;

- Tham mưu báo cáo kết quả thực hiện Đề án: hàng tháng, quý, năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

III. Trách nhiệm của Cơ quan thường trực Ban Điều hành

1. Cơ quan thường trực Ban Điều hành giúp Ban Điều hành thực hiện các nhiệm vụ:

- Tham mưu Ban Điều hành về công tác phối hợp với các ngành, các huyện, thành phố triển khai xây dựng, thực hiện các dự án nâng cao năng suất và chất lượng được triển khai thực hiện tại các ngành, địa phương;

- Tham mưu xây dựng, triển khai kế hoạch công tác và dự toán kinh phí hàng năm của Ban Điều hành;

- Chuẩn bị báo cáo, tài liệu, điều kiện cần thiết cho các phiên họp của Ban Điều hành;

- Tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất khi cần thiết để nắm tình hình thực hiện dự án năng suất và chất lượng của ngành, địa phương; báo cáo đề xuất Ban Điều hành xử lý các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện Đề án;

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng năm, 5 năm hoặc đột xuất tình hình thực hiện Đề án;

- Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện dự án năng suất chất lượng của địa phương; tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án;

- Lưu giữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu của Đề án theo quy định.

2. Cơ quan thường trực tham mưu lập kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện hàng năm thông qua Ban Điều hành, trình UBND tỉnh phê duyệt.

IV. Chế độ làm việc

1. Trong tuần đầu của mỗi quý, Thư ký Ban Điều hành Đề án báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ cho Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban và các Thành viên Ban Điều hành.

2. Trưởng Ban Điều hành chủ trì các phiên họp của Ban Điều hành. Trường hợp Trưởng Ban đi vắng sẽ ủy quyền cho Phó Trưởng Ban trực chủ trì.

3. Tháng 6 hàng năm, Ban Điều hành họp sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng và bàn thực hiện nhiệm vụ 6 tháng tiếp theo.

4. Tháng 12 hàng năm, Ban Điều hành họp tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm trước và bàn triển khai kế hoạch công tác của Ban Điều hành năm sau.

5. Căn cứ tình hình thực tế, trưởng Ban hoặc Phó Trưởng Ban có thể tổ chức các cuộc họp để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện; nội dung , thành phần và thời gian họp của mỗi cuộc họp do Trưởng Ban hoặc Phó Trưởng Ban trực quyết định (nếu được ủy quyền).

6. Nội dung, chương trình họp và tài liệu có liên quan gửi đến các Thành viên Ban Điều hành trước thời gian họp 5 ngày.

V. Quy định về việc ban hành tài liệu của Ban Điều hành

- Các tài liệu của Ban Điều hành được ghi nhận đơn vị ban hành là Ban Điều hành. Người ký các tài liệu được ghi chức danh trong Ban Điều hành và chức danh đơn vị công tác.

- Việc sử dụng con dấu trong ban hành tài liệu được quy định:

+ Văn bản do Trưởng Ban ký ban hành được sử dụng dấu UBND tỉnh.

+ Văn bản do Phó trưởng Ban Điều hành ký ban hành được sử dụng dấu của Sở Khoa học và Công nghệ.

+ Biên bản các phiên họp Ban Điều hành do Thư ký Ban Điều hành chịu trách nhiệm tổng hợp, ghi chép, thông qua, trình ký và gửi các Thành viên Ban Điều hành sau khi kết thúc phiên họp.

Tin mới nhất
Thông báo
Liên kết website