Select the search type
 
  • Site
  • Web
Tìm
Kết quả đề án
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG NĂM 2017
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG NĂM 2017 Thực hiện Đề án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012-2020” (gọi tắt là Đề án Năng suất chất lượng), được phê duyệt theo Quyết định số 2195/QĐ-UBND ngày 04/7/2012 của UBND tỉnh; Kế hoạch hoạt động năm 2017 triển khai Đề án. Ban Điều hành báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 như sau:
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG NĂM 2016
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG NĂM 2015
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG NĂM 2014
BẢNG KẾT QUẢ ĐÀO TẠO VỀ NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG (Cập nhật đến ngày 15/7/2017)
DANH SÁCH TỔ CHỨC THAM GIA ĐỀ ÁN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG ĐƯỢC HỖ TRỢ (Cập nhật đến ngày 15/7/2017)
Tin mới nhất
Thông báo
Liên kết website